See Lesson Content

The Workplace

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Càit a bheil iad ag obair?

Where do they work?

Play with the sentences below until you are happy with the different answers. You know there are no wrong answers! 

Tha òraidiche ag obair

A lecturer works
ann an oilthigh in a university ann an colaiste in a college anns a’ chlas in the class ann an oifis in an office

Bha an dotair ag obair

The doctor worked/was working
ann an ospadal in a hospital anns a’ choimhearsnachd in the community anns an Ionad-slàinte in the health centre

Bidh sgrìobhaiche ag obair

A writer works
ann an oifis in an office anns an taigh in the house aig an taigh at home ann an àite sam bith! Anywhere!

Bidh neach-frithealaidh ag obair

A waiter/waitress works (will be working)
ann am bùth in an shop ann an taigh-òsta in a hotel ann an taigh-seinnse in a pub ann an taigh-bìdh in a restaurant ann an cafaidh in a café