See Lesson Content

The Workplace

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Fhuair mi an obair!

Take two: I got the job!

Let’s return to our conversation. 

Halò Iain. Fhuair mi an obair! Hallo, John. I got the job!
Meal do naidheachd! Cuin a bhios tu a’ tòiseachadh? Congratulations. When will you be starting?
Chan eil fhios agam. I don’t know.
Dè seòrsa obrach a th’ ann? What kind of work is it?
An obair fhèin? Tha iad ag iarraidh neach a bhios dìcheallach, gnìomhach agus comasach. Tha sin ceart gu leòr. Tha fhios agad nach eil mi leisg. Ach tha mi a’ smaoineachadh gum bi mi trang. The job itself. They want someone who is diligent, industrious and capable. That’s OK. You know I’m not lazy. But I think I will be busy.
Dè tha ceàrr air an sin? What’s wrong with that?
‘S dòcha gum bi an obair dùbhlanach – agus dòrainneach aig amannan. Perhaps the work will be challenging – and boring at times.
Uill … sin mar a tha an saoghal! Am bi thu ag obair le daoine eile? Well … that’s the way of the world! Will you be working with other people?
Bidh. Tha manaidsear eile ann. Tha iad a’ fastadh dithis luchd-obrach. I will be. There is another manager. They are hiring two people.
Am bi thu toilichte leis an sin? Will you be pleased with that?
Cha bhi. ‘S toil leam a bhith ag obair air mo cheann fhèin. Chan eil fhios agam am biodh e math a bhith ag obair ann an sgioba. I won’t. I like working freelance. I don’t know if it would be good to work in a team.
Tha fhios agam. Tha fhios agam.
Tha iad a’ tabhann cùmhnant sia mìosan dhomh. They are offering me a six-month contract.
Chan eil sin dona. That’s not bad.
Tha an tuarastal math, ach, air an làimh eile, tha mi a’ dèanamh beòshlaint glè mhath mar-thà. Saoil an gabh mi an obair? Feumaidh mi smaoineachadh mu dheidhinn. The salary is good, but on the other hand, I make a pretty good living already. I wonder if I will take the job? I’ll have to think about it.