See Lesson Content

The Workplace

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Innsidh mi dha

I will tell him

Let’s have a look at this discussion. By the end of this section, you will be able to have this conversation! It’s full of useful phrases that you can adapt to suit a whole range of situations. 

Haidh. A bheil Fionnlagh ag obair an-diugh? Hi. Is Finlay working today?
Tha, ach tha e a-muigh a’ dràibheadh. A bheil thu airson teachdaireachd fhàgail? He is, but he’s out driving. Do you want to leave a message?
Tha. ‘S e Màiri a th’ ann. An innis thu dha gun d’ fhuair sinn na rudan buidhe? Chòrd iad ris a h-uile duine. I do. It’s Màiri. Will you tell him that we got the yellow things? Everyone liked them.
Glè mhath. Very good.
An innis thu sin do dh’Fhionnlagh, mas e ur toil e? Will you tell Finlay that, please?
Innsidh mi dha. I will tell him.
Agus an can thu ris gum bi mi ag iarraidh tuilleadh, mas bhios iad aige? And would (will) you say to him that I will be wanting more, if he has them?
Canaidh mi sin ris. I’ll say that to him.
Mòran taing. Mar sin leibh an-dràsta. Many thanks. Goodbye for now.
Cò bha siud air a’ fòn? Who was that on the phone?
‘S e Màiri a bh’ ann. That was Màiri.
Dè thuirt i? What did she say?
Dh’fhàg i brath dhut. She left a message for you.
Glè mhath. Fònaidh mi air ais thuice co-dhiù. Very good. I’ll phone her back anyway.