A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a' phàirc: Anns a' bhaile

Bilingual transcription - In the park: In the town

SEONAIDH

Nach brèagha an latha.

(Isn’t it a nice day.)

ELSIE

’S toil leam an t-àm seo dhen bhIiadhna. Tha i àlainn an-diugh.

(I like this time of year.  It’s beautiful today.)

SEONAIDH

Tha i àlainn a h-uile latha.

(It’s beautiful every day.)

ELSIE

Dè nì sinn a-nochd?

(What will we do tonight?)

SEONAIDH

Uill, gabhaidh sinn dinnear. Nì mise biadh. Dè am biadh a nì mi a-nochd?

(Well, we’ll have dinner. I’ll make food.  What food will I make tonight?)

ELSIE

An tèid sinn dhan taigh-bìdh a Sheonaidh. Chan eil thu a’ faighinn fois. Bidh thu a’ còcaireachd a h-uile latha agus a h-uile h-oidhche.

(Will we go to the restaurant Seonaidh.  You don’t get any peace.  You cook every day and every night.)

SEONAIDH

Ach ’s toil leam a bhith a’ còcaireachd.

(But I like cooking.)

ELSIE

Tha taigh-bìdh ùr anns a’ bhaile.  ’S e taigh-bidh Frangach a th’ ann. Nach tèid sinn ann?

(There’s a new restaurant in town. It’s a French restaurant.  Won’t we go?)

SEONAIDH

Thèid, thèid sinn ann ma-tha.

(Yes, yes we’ll go then.)

ELSIE

Tha e ann am meadhan a’ bhaile. Ciamar a thèid sinn ann?

(It’s in the centre of the town.  How will we get there?)

SEONAIDH

An tèid sinn air an trèan?

(Will we go by train?)

ELSIE

Thèid. Is toil leam an trèan.

(Yes.  I like the train.)

SEONAIDH

Thèid sinn dhan bhaile air an trèan…

(We’ll go to the town on the train…)

ELSIE

..agus gabhaidh sinn tagsaidh dhachaigh.

(…and we’ll take a taxi home.)

SEONAIDH

Gabhaidh!

(We will!)

ELSIE

Dè nì thu a-màireach?

(What will you do tomorrow?)

SEONAIDH

Thèid mi dhan flat aig Mìcheal. Tha mi a’ dol a dhèanamh leasan còcaireachd eile.

(I’ll go to Mìcheal’s flat.  I’m doing another cookery lesson.)

ELSIE

An tèid thu dhan a’ bhùth anns a’ mhadainn?

(Will you go to the shop in the morning?)

SEONAIDH

Thèid. Ceannaichidh mi biadh airson an leasain. Dè nì thu fhèin a-màireach.

(Yes.  I’ll buy food for the lesson.  What will you do tomorrow?)

ELSIE

Thèid mi dhan na bùithtean a-màireach.

(I’ll go to the shops tomorrow.)

ELSIE

Am falbh sinn ma tha?

(Shall we go then?)

SEONAIDH

Och, fuirichidh sinn greiseag bheag eile.

(Och, we’ll wait a wee while longer)

ELSIE

Fuirichidh…

(We will…)