A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Anns a' bhaile

In the town

In the conversation a number of places in the town were mentioned.

bùth (f)

shop

mòr-bhùth (f)

Shop / supermarket

ceàrnag (f)

square

ìomhaigh (f)

statue

ionad-bhùthan (m)

shopping centre

ionad-spòrs (m)

centre

stèisean (m)

station

taigh-òsta (m)

hotel

taigh-seinnse (m)

bar

taigh-tasgaidh (m)

museum

taisbeanadh (m)

exhibition

Let’s add to that list:

baile-mòr (m)

city

bailtean-mòra (pl)

cities

leithid (f)

likes (of)

seirbheis (f)

service

cuirm-chiùil (f)

concert

bùth-leabhraichean (f)

bookshop

cala(dh) (m)

harbour

gailearaidh (m)

gallery

ionad-slàinte

health centre

talla na cathrach (m)

city hall

tachartas (m)

event