A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Air-loidhne: Anns a' bhaile

Bilingual transcription - Online: In the town

ANNDRA

Feasgar math a chàirdean. Dè rinn sibh air an deireadh sheachdain?

(Good afternoon friends.  What did you do at the weekend?)

CATRÌONA

Bha latha dheth agamsa!

(I had a day off!)

ANNDRA

An do ghabh thu fois?

(Did you relax?)

CATRÌONA

Ghabh mi beagan fois. Chaidh mi dhan taigh-tasgaidh.

(I relaxed a little.  I went to the museum.)

SEUMAS

Tha taigh-tasgaidh mòr brèagha ann am Madrid.

(There’s a beautiful big museum in Madrid.)

CATRÌONA

Tha, tha am Prado glè bhrèagha. Tha taisbeanadh ùr ann an-dràsta. Chaidh mi fhìn agus caraid ann Disathairne.

(Yes, the Prado is very beautiful. There’s a new exhibition there just now.  Myself and a friend went on Saturday.)

EMMA

An deach thu dha na bùithtean?

(Did you go to the shops?)

CATRÌONA

Cha deach. Chaidh sinn gu meadhan a’ bhaile agus chaidh sinn gu cafaidh.

(No.  We went to the city centre and we went to a café.)

ANNDRA

An deach thu fhèin dhan bhaile Emma?

(Did you go to town Emma?)

EMMA

Chaidh mi dhan bhaile. Chaidh mi fhìn agus dithis chàirdean dha na bùithtean Disathairne. Tha sràidean ann am Munchen le iomadh bùtha agus rinn sinn tòrr coiseachd.

(I did go to town.  Myself and two friends went to the shops on Saturday.  There are streets in Munich with lots of shops and we did a lot of walking.)

CATRÌONA

An do rinn sibh tòrr ceannach?

(Did you buy lots?)

EMMA

Cheannaich mi rud no dhà.

(I bought a thing or two.)

ANNDRA

Is fìor thoil le mo chèile Carla a bhith a’ dol dha na bùithtean. Chan eil tòrr bhùithtean mòra anns a’ Ghearasdan.

(My partner Carla really likes going to the shops.  There aren’t a lot of big shops in Fort William.)

SEUMAS

An do dh’ith sibh anns a’ bhaile Emma?

(Did you eat in town Emma?)

EMMA

Cha do dh’ith mise anns a’ bhaile. Dh’òl mi cofaidh agus chaidh mi dhachaigh. Bha mi a’ còcaireachd dìnnear dha mo mhàthair.

(I didn’t eat in town. I drank coffee and I went home. I made dinner for my mother.)

ANNDRA

A bheil do mhàthair nas fheàrr Emma?

(Is your mother better Emma?)

EMMA

Tha, mòran taing Anndra.  Dè a rinn thu fhèin? An robh latha dheth agad?

(Yes, thanks Anndra.  What did you do?  Did you have a day off?)

ANNDRA

Bha. Chaidh sinn dhan ionad-spòrs anns a’ mhadainn. Bha sinn a’ snàmh. Agus chaidh sinn a dh’fhaicinn dealbh-chluiche feasgar.

(Yes.  We went to the sports centre in the morning.  We were swimming.  And we went to see a play in the afternoon.)

SEUMAS

Chaidh sinne gu fèis chiùil ann am Baile na h-Eaglaise.

(We went to a music festival in Kirkwall.)

SEUMAS

Bha ceòl traidiseanta ann agus bha ceòl Gàidhlig ann.

(It was traditional music and there was Gaelic music.)

CATRÌONA

Abair spòrs!

(What fun!)