A2
Dashboard
In the Town

Dè rinn thu? What did you do?

Tha thu air ais!

In this section, we will build on what we learnt in A1 Cuspair 10 to talk about dè rinn thu? (what did you do?).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • A’ bruidhinn air rudan a rinn daoine anns a’ bhaile | Talking about things people did in the town

You will also learn about:

  • Gnìomhairean mì‑riaghailteach san tràth chaithte (a‑rithist) | Irregular verbs in the past tense (again)

Get started