A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Chaidh mi a-steach dhan bhaile

I went into the town

Play with the sentences below until you are happy with the different answers. You know there are no wrong answers!

Chaidh mi I went Cha deach mi I didn’t go Thàinig sinn We came Cha tàinig sinn We didn’t come

a-steach dhan bhaile.

into the town.

Chaidh iad gu

They went to
ionad-spòrs a sports centre bùth a shop mòr-bhùth a supermarket ionad-bhùthan a shopping centre taigh-òsta an hotel cuirm-chiùil a concert bùth-leabhraichean a bookshop cala a harbour gailearaidh a gallery ionad-slàinte a health centre talla na cathrach the city hall tachartas an event