See Lesson Content

Friendship

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a’ phàirc: Càirdeas

Bilingual transcription - In the park: Friendship

MÌCHEAL

Taghta a charaid! Ochd uairean. Oidhche Haoine. Anns a’ bhàr! Sin thu a Sheòrais. Tìoraidh.

(Perfect mate! Eight o’ clock. Friday night.  In the bar! Nice one George. Bye.)

EMMA

Tha thu toilichte a Mhìcheil. Dè tha a’ dol agad?

(You’re happy Mìcheal.  What’s up?)

MÌCHEAL

Chan eil mòran. Tha pàrtaidh co-là-breith ann oidhche Haoine.

(Not much.  There’s a birthday party on Friday night.)

EMMA

Pàrtaidh?

(Party?)

MÌCHEAL

An aithne dhut mo charaid Seòras?

(Do you know my friend Seòras?)

EMMA

Chan aithne.

(No.)

MÌCHEAL

’S e dotair a th’ ann.

(He’s a doctor.)

EMMA

Chan aithne dhomh Seòras an dotair.

(I don’t know Seòras the doctor.)

MÌCHEAL

Tha e ag obair anns an ospadal. Nach eil thu fhèin ag obair anns an ospadal?

(He works in the hospital.  Don’t you work in the hospital?)

EMMA

Tha mi ag obair san ospadal. Tha an t-ospadal mòr. Chan aithne dhomh a h-uile dotair a tha ag obair ann!

(I do work in the hospital.  The hospital is big. I don’t know every doctor working there!)

MÌCHEAL

An aithne dhut Iseabail?

(Do you know Iseabail?)

EMMA

Hmmm?

(Hmm?)

MÌCHEAL

Nach aithne dhut Iseabail NicAmhlaigh?

(Do you not know Iseabail MacAulay?)

EMMA

À, ’s aithne dhomh Iseabail. ’S e nurs a th’ innte agus tha cù aice.

(Ah, I do know Iseabail.  She’s a nurse and she has a dog.)

MÌCHEAL

Tha i math air iomain cuideachd.

(She’s good at shinty as well.)

EMMA

Tha fios agam air a sin.

(I know that.)

MÌCHEAL

Iseabail NicAmhlaigh – sin am bràmair aig mo charaid Seòras.

(Iseabail MacAulay – she’s my friend Seòras’s girlfriend.)

EMMA

Ceart.

(Right.)

MÌCHEAL

A-nise, a bheil thu eòlach air piuthar Iseabail?

(Now, do you know Iseabail’s sister?)

EMMA

Claire? Tha mi eòlach air Claire. A bheil thu fhèin eòlach oirre?

(Claire? I know Claire.  Do you know Claire?)

MÌCHEAL

Tha.

(Yes.)

EMMA

Tha i a’ dèanamh Gearmailtis agus tha i anns a’ chlas chabadaich agam.

(She does German and she’s in my conversation class.)

MÌCHEAL

Nach àbhaist clas a bhith agad a-nochd?

(Do you not usually have a class tonight?)

EMMA

’S àbhaist. Ciamar a bha fios agad air a sin?

(I usually do, yes.  How did you know that?)

MÌCHEAL

An dèan thu fàbhar dhòmhsa?

(Will you do me a favour?)

EMMA

Hmmm..

(Hmmmm….)

MÌCHEAL

A bheil àireamh-fòn agad airson Claire?

(Do you have a phone number for Claire?)

EMMA

À! An dèan thu fàbhar dhòmhsa?

(Ah!  Will you do me a favour?)

MÌCHEAL

Nì mi fàbhar dhut!

(I’ll do you a favour!)

EMMA

A bheil thu eòlach air Donnchadh Grannd? Tha e ag obair anns an ionad-spòrs?

(Do you know Donnchadh Grant?  He works in the sports centre?)