See Lesson Content

Friendship

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Dachaigh ùr: Càirdeas

Bilingual transcription - New home: friendship

ELSIE

Halò!

(Hello!)

MÀIRI

Ò halò Elsie, ciamar a tha sibh an-diugh?

(Oh hello Elsie, how are you today?)

ELSIE

Chan eil dona. Ciamar a tha cùisean?

(Not bad.  How are things?)

MÀIRI

Uill, tha mi trang ag obair. Tha Màrtainn anns an sgoil

(Well, I’m busy working.  Màrtainn’s in school.)

ELSIE

Ciamar a tha na peataichean?

(How are the pets?)

MÀIRI

Tha na peataichean gu dòigheil. Rinn Màrtainn tòrr leotha an t-seachdain seo.

(The pets are happy.  Màrtainn did a lot with them this week.)

ELSIE

Dè nì sibh air an deireadh sheachdain?

(What will you do at the weekend?)

MÀIRI

’S àbhaist dhuinn a dhol dhan phàirc madainn Disathairne.

(We usually go to the park on Saturday morning.)

ELSIE

Nach àbhaist dhuibh a dhol dhan amar-snàimh?

(Do you not usually go to the swimming pool?)

MÀIRI

’S àbhaist cuideachd.

(We usually do.)

ELSIE

Dè tha dol aig Màrtainn?

(What’s Màrtainn up to?)

MÀIRI

Tha Màrtainn trang san sgoil a h-uile latha agus a’ cluich le Samir agus Ben a h-uile feasgar.

(Màrtainn’s busy in school every day and playing with Samir and Ben every afternoon.)

ELSIE

Ciamar a tha cùisean anns an sgoil?

(How are things in school?)

MÀIRI

Tha cùisean math anns an sgoil. Tha caraidean aige agus tha e toilichte.

(Things are going well in school.  He has friends and he’s happy.)

ELSIE

Tha sin math.

(That’s good.)

MÀIRI

Dè rinn sibhse an t-seachdain seo?

(What did you do this week?)

ELSIE

Cha do rinn mòran. Chaidh mi dhan phàirc.

(We didn’t do much. I went to the park.)

MÀIRI

Seadh. Dè nì sibh air an deireadh sheachdain?

(Right. What will you do at the weekend?)

ELSIE

Uill, nì mi sgioblachadh anns a’ ghàrradh. ’S àbhaist dhomh a bhith anns a’ ghàrradh Disathairne.

(Well, I’ll tidy the garden.  I usually spend Saturday in the garden.)

MÀIRI

’S àbhaist dhòmhsa fònadh gu mo mhàthair Disathairne. Nì mi fhìn is Màrtainn sin.

(I usually phone my mother on Saturday.  Myself and Màrtainn will do that.)

ELSIE

Rinn mi cèicean na bu tràithe. Seo dhà-no-trì do Mhàrtainn.

(I made some cakes earlier.  Here are two or three for Màrtainn.)

MÀIRI

Tha sibh cho coibhneil. Tapadh leibh.

(You’re so kind.  Thank you.)