See Lesson Content

Còmhdhail

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: A' dol air tìr ann an Grianaig

Take two: Landing at Greenock

Let’s have a look at this conversation again.

Chuala mi gu bheil barrachd is barrachd de na bàtaichean mòra sin a’ dol air tìr ann an Grianaig na làithean seo. I heard that more and more of the big ships are landing at Greenock these days.
Sin a chuala mise cuideachd. That’s what I heard, too.
Saoilidh mi gur ann air bàta mòr a b’ fheàrr leamsa a bhith a’ falbh ma bhios mi a’ dol thall thairis. I think it’s on a ship that I’d prefer to go, if I’m going abroad.
Ach saoilidh mise gur e modh-còmhdhail uabhasach slaodach a th’ innte—nas slaodaiche na an t-itealan gun teagamh, agus cosgail, nas cosgaile na dòigh-siubhail sam bith eile … But I think it’s a terribly slow mode of transport, slower than a plane, obviously, and expensive, more expensive than any other means of travel …
… seach seit-(plèan) prìobhaideach, dh’fhaodte! … apart from a private jet, possibly!
‘S e an fhìrinn a th’ agad! Ach ged a bhios e nas luaithe agus nas daoire, chan eil an t-itealan idir cho cofhurtail. You said it! But even though it’s faster and dearer, an aeroplane isn’t at as comfortable.
Tha mi leat. Saoilidh mise gur ann air bus mòr san adhar a bhios mi nuair a thèid mi air saor–làithean! I’m with you. I think that it’s just a big bus in the sky when I go on my holidays!
‘S tu fhèin a thuirt e! Cha chreid mi nach e am bàta cuairt-mhara am modh-còmhdhail as cofhurtaile buileach, gun ghuth air stoidhle no snas! You said it! I think the cruise ship is by far the most comfortable, not to mention style or class!
Saoil an tig Ceiteag air a’ bhus à Grianaig? Do you think Katy will come on the bus from Greenock?
Cha tig! Chan ann air a’ bhus no air an trèan(a) a thig i. Chan dèan a’ chùis dhi ach ciad chlas le dràibhear/chauffeur! She won’t (come)! It’s not by bus or train that she’ll come. Nothing less than first class with a driver will do for her!