See Lesson Content

Còmhdhail

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about transport

Aimeireaga(idh) a Deas (f)

South America

Aimeireaga(idh) a Tuath (f)

North America

an làmh chlì (f)

the left-hand side

an Roinn Eòrpa (f)

Europe

còmhdhail phoblach (f)

public transport

àiteigin (m)

somewhere

motar-baidhsagal/motar-baidhc (m)

motorbike

rotha(i)r (m)

bike

sealladh (m)

view, perspective

sàbhailte (adj)

safe

Let’s look at them again in context.

‘S dòcha air rothair!

Possibly on a bike!

Bhiodh tu na b’ fheàrr air motar-baidhsagal/motar-baidhc.

You’d be better on a motorbike.

B’ e na trèanaichean san Roinn Eòrpa a b’ fheàrr.

The trains in Europe which were the best.

… far a bheil iad a’ dràibheadh air an làimh-chlì.

… where they drive on the left-hand side.

‘S e còmhdhail phoblach an dòigh as sàbhailte.

Public transport is the safest way.

‘S e. ‘S ann air a’ bhus a rachamaid ann an Aimeireaga(idh) a Deas.

It is. It’s on the bus we would go in South America.

Bhiomaid na b’ fheàrr a dhol air an trèan(a) ann an Aimeireaga(idh) a Tuath.

We’d be better to go on the train in North America.

Abair seallaidhean!

What views!

Nach deigheadh sinn air bàt’-aiseig an àiteigin?

Wouldn’t we go on a ferry somewhere?