See Lesson Content

Còmhdhail

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about transport.

cuairt-mhara (f)

cruise

trèan(a) (f)

train

bàt’-aiseig (m)

ferry

bus (m)

bus

faradh (m)

fare

plèan (m)

plane

rathad (m)

road

tagsaidh (m)

taxi

turas (m)

journey

turas-mara (m)

cruise

a’ dol air tìr (vn)

landing, disembarking

a’ dràibheadh (vn)

driving

a’ pàigheadh (vn)

paying

a’ siubhal (vn)

travelling

Let’s look at them again in context.

a’ faighinn ann

getting there

air a’ bhus

on the bus

a’ falbh gu deas

heading south

a’ tilleadh air an trèan(a), agus air a’ bhàt’-aiseig

returning on the train, and on the ferry.

‘S fhada bhon a rinn mi an turas sin.

It’s a long time since I made that journey.

Dràibheadh a-steach dhan bhaile gus ar togail anns an tagsaidh aige.

drive into town to collect us in his taxi.

Cha bhi againn ri faradh a phàigheadh!

We won’t have to pay a fare!

a’ siubhal à California—air a’ phlèan.

travelling from California—on the plane.

Chan eil rathad eile ann!

There’s no other way!

a’ tilleadh bhon chuairt-mhara aice

returning from her cruise

a’ dol air tìr ann an Grianaig

landing at Greenock