See Lesson Content

Còmhdhail

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An rachadh tu dhan Fhraing?

Would you go to (the) France?

We learnt an tràth cumhach (the conditional tense) Bhiodh | Cha bhiodh in A2 Cuspair 6. Here we are going to learn this tense with the gnìomhairean neo-riaghailteach (irregular verbs) rach and thig.

An rachadh | tu | dhan | Fhraing?

Would go | you | to (the) | France?

Rachadh | … | dhan | Fhraing.

… | would go | to (the) | France.

Rachainn | dhan | Fhraing.

I would go | to (the) | France.

Rach! | a’ dol

Go! | going

An rachadh? (An deigheadh?)

Would go?

Nach rachadh? (Nach deigheadh?)

Wouldn’t go?

Rachadh (Dheigheadh)

Would go

Cha rachadh (Cha deigheadh)

Wouldn’t go

Rachainn (Dheighinn)

I would go

Rachamaid (Dheigheamaid)

We would go

In some areas dheigheadh is used instead of rachadh.

Thig! | a’ tighinn

Come! | coming

An tigeadh?

Would come?

Nach tigeadh?

Wouldn’t come?

Thigeadh

Would come

Cha tigeadh

Wouldn’t come

Thiginn

I would come

Thigeamaid

We would come