See Lesson Content

Àrainneachd

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about Environment.

Sealainn Nuadh

New Zealand

a’ goirteachadh (vn)

injuring

a’ marbhadh (vn)

killing

a’ milleadh (vn)

damaging, spoiling, ruining

a’ spreadhadh (vn)

erupting, exploding

adhbhraich (v)

cause

An t–Eilean Sgitheanach (m)

Skye

bholcàno (m)

volcano

ceann a deas Shasainn

the south (end) of England

crith–thalmhainn (f)

earthquake

fras uisge (f)

shower of rain

gèile (m)

gale

maoim–talmhainn (f)

landslide

stoirm (f)

storm

talamh (m)

earth, land, soil

tuil (f)

downpour, flood

Let’s look at them again in context.

Am faca tu gun robh crith–thalmhainn san Eilean Sgitheanach a–raoir?

Did you see that there was an earthquake in Skye last night?

Cha deach rud sam bith a mhilleadh no duine a ghoirteachadh.

Nothing was damaged and no–one was injured.

An cuala tu gun robh stoirm ann an ceann a deas Shasainn le gèiltean uabhasach?

Did you hear that there was a big storm in the south of England with terrible gales?

…dh’adhbhraich sin maoim–talmhainn an ath latha.

…that caused a landslide the next day.

Cha deach duine a mharbhadh.

No–one was killed

Tha mo cho–ogha ag ràdh gu bheil an talamh acasan air a mhilleadh

My cousin says that the earth (land) there is ruined

…le bholcàno a’ spreadhadh.

…with a volcano erupting.

Agus mo phiuthar ann an Sealainn Nuadh daonnan draghail mu chrithean–talmhainn.

And my sister in New Zealand (is) always concerned about earthquakes.

Let’s expand the list with descriptions in Gaelic. Try looking at the right–hand column first to see if you can work out what the word might be.

AM FACAL THE WORDAM MÌNEACHADH
bholcànomvolcanobeinn a tha no a bha a’ spùtadh làbha bhon mhullach
clachan–meallainpl (f)hailstonesbàil dheigh a’ tuiteam bhon adhar
crith–thalmhainnfearthquakenuair a tha an talamh a’ gluasad, no a’ crith, fo do chasan
frasanpl (f)showersuisge no sneachd a thòisicheas gu h–obann is nach mair fada
geilteanpl (f)galesgaoth a tha uabhasach làidir
maoimean–sneachdapl (f)avalanchesrud a thachras nuair a tha an sneachd a’ gluasad sìos na beanntan
maoim–talmhainnflandsliderud a thachras nuair a tha an talamh a’ gluasad an dèidh uisge trom
stoirm mhòrfa big stormdroch aimsir le uisge trom agus gaoth làidir
tuilteanpl (f)floodsuisge a’ laighe air an talamh an dèidh uisge trom

And here are four adjectives which we encountered in the conversation above.

bruthainneach

sweltering, sultry

caochlaideach

changeable

drùidhte

soaked

mì–chàilear

unpleasant

And here they are in context.

Tha an aimsir an seo air a bhith caochlaideach agus mì–chàilear fad an t–samhraidh.

Well, the weather here has been changeable and unpleasant all summer.

Tha i air a bhith bruthainneach

It’s been sweltering

Thig fras uisge—uill ‘s e tuil a bhios ann—agus bidh mi drùidhte gu mo chraicinn!

A shower will come, well a downpour, and I’ll be soaked to my skin!