See Lesson Content

Àrainneachd

B1
Dashboard
Àrainneachd

Coimeas is cinnt Similarity and certainty

Deiseil? | Ready?

In this section, we will talk about Coimeas is cinnt (Similarity and certainty).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • descriptive comparisons: CHO | coimeasan dealbhach: CHO
  • talking about certainty with ÀS | a’ bruidhinn air cinnt le ÀS

You will also learn about:

  • the prepositional pronoun with ÀS; ASAM, ASAD, ÀS, AISTE, ASAINN, ASAIBH, ASTA | riochdair roimhearach le: ÀS; ASAM, ASAD, ÀS, AISTE, ASAINN, ASAIBH, ASTA
  • prepositional idioms: CINNTEACH ÀS |  gnàthsan roimhearach: CINNTEACH ÀS

Get started