See Lesson Content

Àrainneachd

B1
Dashboard
Àrainneachd

Às dèidh nan stoirmean After the storms

Deiseil? | Ready?

In this section, we will talk about Às dèidh nan stoirmean (After the storms).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • what happens after bad weather | na thachras às dèidh droch aimsire

You will also learn about:

  • compound prepositions: ÀS DÈIDH | roimhearan fillte: ÀS DÈIDH
  • saying why with AIR SGÀTH, A CHIONN ‘S, OIR | ag ràdh carson le AIR SGÀTH, A CHIONN ‘S, OIR

Get started