See Lesson Content

Àrainneachd

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Toraidhean na h-aimsire

Climate consequences

We learnt the compound preposition ri taobh (beside, by the side of) in A2 Cuspair 5. Here we’re going to learn some more compound prepositions: an dèidh/às dèidh (after) and mu choinneamh (opposite, facing).

Am faca tu an t–eun mòr brèagha sin ri taobh na h–aibhne? Saoilidh mi gur e iolair a bh’ innte.

Did you see the big beautiful bird beside the river? I think it was an eagle.

Chunnaic sinn tòrr plastaig air an tràigh às dèidh na stoirme.

We saw lots of plastic on the beach after the storm.

Chan fhaca. Obh obh, bha iolair mhòr eireachdail mu choinneamh an taighe is chan fhaca mi i!

I didn’t. Oh dear, there was a big, beautiful eagle opposite the house and I didn’t see it!

As we saw in A2, we need to put a noun which follows a compound preposition into the genitive case.

Bha càr mu choinneamh an taighe fad an latha.

There was a car opposite the house all day.

Am bi thu a’ faicinn plastaig no sgudal anns an àrainneachd ri taobh an taighe agad?

Do you see plastic or rubbish in the environment beside your house?

Bha na rathaidean dùinte às dèidh na tuile.

The roads were closed after the flood.

Roimhearan Fillte

To use a compound preposition with a pronoun we need to use a form which combines it with the possessive adjective: rim (ri mo) thaobh (beside me, by my side), rid (ri do) thaobh (beside you, by your side).

RI TAOBH ÀS DÈIDH MU CHOINNEAMH 
ri taobh + mirim thaobhàs dèidh + miàs mo dhèidhmu choinneamh + mimum choinneamh
ri taobh + thurid thaobhàs dèidh + thuàs do dhèidhmu choinneamh + thumud choinneamh
ri taobh + eri thaobhàs dèidh + eàs a dhèidhmu choinneamh + emu choinneamh
ri taobh + iri taobhàs dèidh + iàs a dèidhmu choinneamh + imu coinneamh
ri taobh + sinnri ar taobhàs dèidh + sinnàs ar dèidhmu choinneamh + sinnmar coinneamh
ri taobh + sibhri ur taobhàs dèidh + sibhàs ur dèidhmu choinneamh + sibhmur coinneamh
ri taobh + iadrin taobhàs dèidh + iadàs an dèidhmu choinneamh + iadmun coinneamh