See Lesson Content

Work

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Dè an obair a bh’ agad?

Take two: What was your job?

Look at the conversation again:

Nach robh Fionnlagh ag obair aig an oilthigh ann an Sruighlea? Didn’t Finlay work at the university in Stirling?
An robh? Was (he)?
Bha! Bha Fionnlagh ag obair aig an oilthigh ann an Sruighlea. He did! Finlay worked at the university in Stirling.
Bha mise a’ fuireach ann an Sruighlea! I was living in Stirling!
An robh obair agad? Did you have a job?
Bha. Bha mi ag obair agus bha obair trang agam. I did. I was working and it was a busy job.
Càit an robh thu ag obair? Where did you work?
Bha mise ag obair ann an Sruighlea. I was working in Stirling!
Dè an obair a bh’ agad? What was your work?
Bha mise ag obair ann am bùth. ‘S e neach-reic a bh’ annam agus bha mi a’ reic leabhraichean. I was working in a shop! I was a salesperson and I sold books.
Glè mhath. Càit an robh thu ag obair ann an Sruighlea? Very good. Where did you work in Stirling?
Bha mise ag obair ann am bùth aig an oilthigh ann an Sruighlea I was working in a shop at the university in Stirling!