See Lesson Content

Work

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Dè an obair a th’ aig do charaid?

Take two: What’s your friend’s job?

Look at the conversation again:

A bheil obair aig do mhac? Does your son have a job?
Mo mhac? Chan eil e ag obair! Tha e sia bliadhna a dh’aois agus tha e aig an sgoil. My son? He does not work! He is six years old and he’s at the school.
A bheil obair aig do nighean? Does your daughter have a job?
Chan eil i ag obair! Tha i còig bliadhna a dh’aois agus tha i aig an sgoil cuideachd. She does not work! She is six years old and she’s at the school too.
Tha iad òg. A bheil obair aig Fionnlagh? They are young. Does Finlay have a job?
Tha mise fhathast òg! I am still young!
A bheil e ag obair? Does he work?
Cò? Who?
A bheil obair aig do charaid? Does your friend have a job?
Cò? Who?
Fionnlagh. A bheil obair aig Fionnlagh? Finlay. Does Finlay have a job?
Tha. Yes.
Dè an obair a th’ aige? What’s his job?
‘S e dràibhear a th’ ann. He is a driver.
Càit a bheil e ag obair? Where does he work?
Tha Fionnlagh ag obair ann am bùth buidhe ann an Dùn Èideann. Finlay works in a yellow shop in Edinburgh.