See Lesson Content

The Weather

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Dè tha ceàrr?

What's wrong?

Let’s practice what we have learnt. 

Dè tha ceàrr orm?

What is wrong with me?

Dè tha ceàrr ort?

What is wrong with you?

Dè tha ceàrr air?

What is wrong with him?

Dè tha ceàrr oirre?

What is wrong with her?

Dè tha ceàrr oirnn?

What is wrong with us?

Dè tha ceàrr oirbh?

What is wrong with you?

Dè tha ceàrr orra?

What is wrong with them?

Chan eil mi gu math

I am not good

Tha mi sgìth

I am tired

Tha thu tinn

You are sick

Tha e bochd

He is poorly

Tha i meadhanach

She is middling (poorly)

Tha cur-na-mara oirnn

We are seasick

Tha (an) dèideadh oirbh

You have toothache