See Lesson Content

The Weather

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Cò ris a tha an aimsir coltach?

Take two: What is the weather like?

Look at the conversation again. 

Madainn mhath, Iain. Good morning, John.
Latha math, Anna. Good day, Anne.
Cò ris a tha an aimsir coltach ann an Glaschu? What is the weather like in Glasgow?
Tha i grànda. Ciamar a tha an t-sìde anns na Hearadh? It is horrible. How is the weather in Harris?
Tha i ciùin It is calm.