See Lesson Content

The Weather

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tha Anna sgìth

Take two: Anna is tired

 Let’s look at the basic conversation again: 

A Mhàiri! Ciamar a tha Seumas? Mary! How is James?
Tha e crosta. Ciamar a tha i? He is cross. How is she?
Anna? Tha Anna sgìth. Tha i trang. Anne? Anne is tired. She is busy.
Dè tha ceàrr oirre? A bheil i tinn? What is wrong with her? Is she sick?
Chan eil i tinn. Tha i sgìth. She is not sick. She is tired.