See Lesson Content

The Weather

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Anns no ann an?

Anns an or ann?

ann an

in

Use ann an for place names without the definite article

ann an Dùn Dè

in Dundee

ann an Inbhir Nis

in Inverness

ann an Dùn Èideann

in Edinburgh

ann an Alba

in Scotland

Cò ris a bha an aimsir coltach ann an Inbhir Nis?

What was the weather like in Inverness?

ann am – in 

Use ann am for place names without the definite article which begin with B,MF or P.  

ann am Peairt

in Perth

ann am Port Rìgh

in Portree

ann am Baile a’ Mhanaich

in Balivanich

Cò ris a bha an aimsir coltach ann am Baile a’ Mhanaich?

What was the weather like in Balivanich?

anns an

in the

anns a’

in the

We’ve learnt lots of countries which take the definite article An | A’. 

They take anns instead of ann an. 

anns an Spàinn

in Spain

anns an Ostair

in Austria

anns a’ Chuimrigh

in Wales

anns a’ Phòlainn

in Poland

Cò ris a bha an aimsir coltach anns an Ostair?

What was the weather like in Austria?

Remember that Gaelic nouns take a gender, and this is true of places too. Countries are generally feminine, but we will look at a couple of masculine place names which take the definite article. 

We’ve already met some changes in masculine place names when we learnt how to say where we are from.  With place names that start with a vowel, we lose the t-.

An t-Òban

Oban

anns an Òban

in Oban

Cò ris a bha an aimsir coltach anns an Òban?

What was the weather like in Oban?

With place names that start with a consonant, we lenite the consonant, and the An (the) becomes A’.

An Gearasdan

Fort William

anns a’ Ghearasdan

in Fort William

Cò ris a bha an aimsir coltach anns a’ Ghearasdan?

What was the weather like in Fort William?

The an changes to a’ and the word lenites (or takes an h after the first letter). 

The fancy title for when a noun follows a preposition is the dative case (or the prepositional case). 

Here is a summary table: 

Feminine place names start with  With an article Example / eisimpleir In the dative Example / eisimpleir 
b, c, g, m, p A + lenition  A’ Ghearmailt  anns anns a’ Ghearmailt 
a, e, i, o, u An An Eadailt anns anns an Eadailt 
d, l, n,r , sg,  sm,  sp and st, t An An Spàinn anns anns an Spàinn 
S+vowel An t- An t-Suain anns  anns an t-Suain 
An Fh  An Fhraing  anns  anns an Fhraing 
Masculine place names start with      
b, c, g, m, p Am / An  An Gearasdan anns an + lenition anns a’ Ghearasdan 
a, e, i, o, u An t- An t-Eilean anns  (lose t-)anns an eilean 
d, l, n, r,  sg,  sm, sp and st, t An An taigh anns  anns an taigh 
S+vowel An t- An Sruthan anns an t-  anns an t-Sruthan 
Am F Am Fàsach Anns an + lenition anns an Fhàsach