See Lesson Content

Places

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Nàiseantachdan eile

Other nationalities

Let’s learn some more nationalities

Albannach

a Scot

Èireanneach

an Irish person

Sasannach

an English person

Cuimreach

a Welsh person

Frangach

a French person

Gearmailteach

a German person

Eadailteach

an Italian person

Spàinnteach

a Spanish person

’S e Èireannach a th’ annam

I am an Irish person

’S e Sasannach a th’ annad

You are an English person

’S e Cuimreach a th’ innte

She is a Welsh person

’S e Frangach a th’ annam

I am a French person

’S e Gearmailteach a th’ annad

You are a German person

’S e Eadailteach a th’ innte

She is an Italian person