See Lesson Content

Places

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tha mi à Alba

Take two: I am from Scotland

Look at the conversation again

Madainn mhath, Iain. Good morning, John.
Latha math, Anna. Good day, Anne.
Cò às a tha thu? Where are you from?
Tha mi à Alba. Tha mi às an Òban. Cò às a tha sibh fhèin? I am from Scotland. I am from Oban. Where are you from yourself?
Tha mi à Alba. Tha mi à Steòrnabhagh. I am from Scotland. I am from Stornoway.