See Lesson Content

Places

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Baile beag

Take two: A small town

Look at the conversation again:

Madainn mhath, Iain. Good morning, John.
Latha math, Anna. Good day, Anne.
Cò às a tha thu? Where are you from?
Tha mi à Alba. Tha mi às an Òban. Cò às a tha sibh fhèin? I am from Scotland. I am from Oban. Where are you from yourself?
Tha mi à Alba. Tha mi à Steòrnabhagh. I am from Scotland. I am from Stornoway.
Càit a bheil sibh a’ fuireach? Where do you live?
Tha mi a’ fuireach anns na Hearadh. Chan eil mi a’ fuireach ann an Steòrnabhagh. Càit a bheil thu a’ fuireach? I live in Harris. I do not live in Stornoway. Where do you live?
Tha mi a’ fuireach ann an Glaschu. Na Hearadh? An e eilean beag a th’ ann? I live in Glasgow. Harris? Is it a small island?
Chan e! Glaschu? Nach e baile beag a th’ ann? It is not! Glasgow? Isn’t it a small town?
Chan e!  It is not!