See Lesson Content

Places

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Baile beag

A small town

Let’s have a look at this conversation. By the end of this short section, you will be able to have this conversation! 

Madainn mhath, Iain. Good morning, John.
Latha math, Anna. Good day, Anne.
Cò às a tha thu? Where are you from?
Tha mi à Alba. Tha mi às an Òban. Cò às a tha sibh fhèin? I am from Scotland. I am from Oban. Where are you from yourself?
Tha mi à Alba. Tha mi à Steòrnabhagh. I am from Scotland. I am from Stornoway.
Càit a bheil sibh a’ fuireach? Where do you live?
Tha mi a’ fuireach anns na Hearadh. Chan eil mi a’ fuireach ann an Steòrnabhagh. Càit a bheil thu a’ fuireach? I live in Harris. I do not live in Stornoway. Where do you live?
Tha mi a’ fuireach ann an Glaschu. Na Hearadh? An e eilean beag a th’ ann? I live in Glasgow. Harris? Is it a small island?
Chan e! Glaschu? Nach e baile beag a th’ ann? It is not! Glasgow? Isn’t it a small town?
Chan e!  It is not!