See Lesson Content

Places

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Eileanan

Islands

Let’s learn some names of Scottish Islands.

An t-Eilean Sgitheanach

Skye

Leòdhas

Lewis

Na Hearadh

Harris

Uibhist a Tuath

North Uist

Uibhist a Deas

South Uist

Beinn na Faoghla

Benbecula

Barraigh

Barra 

Èirisgeigh

Eriskay

Muile

Mull 

Ìle

Islay  

Tiriodh

Tiree