See Lesson Content

Places

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Càit a bheil Iain a’ fuireach?

Take two: Where does John live?

Let’s have a look at the conversation again.

Madainn mhath, Iain. Good morning, John.
Latha math, Anna. Good day, Anne.
Cò às a tha thu? Where are you from?
Tha mi à Alba. Tha mi às an Òban. Cò às a tha sibh fhèin? I am from Scotland. I am from Oban. Where are you from yourself?
Tha mi à Alba. Tha mi à Steòrnabhagh. I am from Scotland. I am from Stornoway.
Càit a bheil sibh a’ fuireach? Where do you live?
Tha mi a’ fuireach anns na Hearadh. Chan eil mi a’ fuireach ann an Steòrnabhagh. Càit a bheil thu a’ fuireach? I live in Harris. I do not live in Stornoway. Where do you live?
Tha mi a’ fuireach ann an Glaschu. I live in Glasgow.