A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Nas fheàrr no nas miosa?

Better or worse?

Are these things better or worse?

A bheil thu nas fheàrr?

Are you better?

Nach eil Donnchadh nas fheàrr?

Isn’t Duncan better?

Tha i nas fheàrr

She is better

Chan eil Màiri is Flòraidh nas fheàrr

Mary and Flora are not better

A bheil sibh nas miosa?

Are you worse?

Nach eil Peigi nas miosa?

Isn’t Peggy worse?

Tha iad nas miosa

They are worse

Chan eil Barabal is Ùisdean nas miosa

Barbara and Hugh are not worse

A bheil taigeis nas miosa na isbeanan?

Is haggis worse than sausages?

Nach eil orainsear nas miosa na ubhal?

Isn’t an orange worse than an apple?

A bheil an obair nas fheàrr?

Is the work better?

Nach eil am ball-coise nas miosa anns a’ mhadainn?

Isn’t the football worse in the morning?