A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Tuilleadh bharailean

More opinions

Let’s learn more reactions.

Tha thu agam

I get you

Chan eil thu agam

I don’t get you

Chan eil sgot agam

I don’t have a clue

Tha mi a’ tuigsinn

I understand