A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tha Iain nas fheàrr

Take two: John is better

Look at the conversation again:

Chan eil mi gu math, Anna. I am not well, Anne.
Dè tha ceàrr ort? What’s wrong with you?
Tha mi tinn. I am sick.
A bheil an t-acras ort? Are you hungry?
Chan eil. Dh’ith mi cus a-raoir! No. I ate too much last night.
A bheil am pathadh ort? Are you thirsty?
Ò tha, tha am pathadh orm. Oh yes, I am thirsty.
Uisge no bainne? Dè as fheàrr leat? Water or milk? What do you prefer?
Uisge, tapadh leibh. Water please.
A bheil thu nas fheàrr? Are you better?
Ò tha. Mòran taing, Anna. Tha mi nas fheàrr. Oh yes. Many thanks, Anna. I am better.
Carson a dh’ith thu dinnear cho mòr ri sin? Why did you eat a dinner as big as that?
Bha an t-acras gam tholladh. Tha mi tinn a-nis. I was starving. I am sick now.
Nach eil thu nas fheàrr? Aren’t you better?
Chan eil. Tha mi nas miosa! No. I am worse!