A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Nach do dh’ith Calum ugh?

Did Malcolm not eat an egg?

An do dh’ith thu isbeanan is buntàta an-dè?

Did you eat sausages and potatoes yesterday?

Nach do dh’ith Calum ugh?

Did Malcolm not eat an egg?

Cha do dh’ith Murchadh idir!

Murdo did not eat at all!

Dh’ith iad cus!

They ate too much!

An do dh’òl Fionnlagh fìon dearg, uisge-beatha agus cofaidh dubh a-raoir?

Did Finlay drink red wine, whisky and black coffee last night?

Nach do dh’òl e uisge?

Did he not drink water?

Cha do dh’òl mise leth-phinnt làgair!

I did not drink a half-pint of lager!

Dh’òl mi bainne agus bha e grod

I drank milk and it was rotten