A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Barailean eile

Other opinions

You can use other sentences like this too!

A bheil thu a’ smaoineachadh gu bheil thu nas fhèarr?

Do you think that you are better?

A bheil esan ag ràdh nach eil Donnchadh nas fhèarr?

Is he saying that Duncan is not better?

Tha mi an dòchas gu bheil i nas fhèarr

I hope that she is better

Tha Tormod ag ràdh nach eil Màiri is Flòraidh nas fhèarr

Norman is saying that Mary and Flora are not better

A bheil iad a’ smaoineachadh gu bheil taigeis nas miosa na isbeanan?

Do they think that haggis is worse than sausages?

A bheil Iseabail ag ràdh nach eil an obair nas fhèarr?

Is Isobel saying that the work is not better?

Tha Màiri ag ràdh gu bheil an t-acras orra

Mary is saying that they are hungry

Tha mi an dòchas nach eil an t-acras oirre

I hope she is not hungry