See Lesson Content

Day-to-day

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Dachaigh ùr: Dè tha thu a’ dèanamh?

Bilingual transcription - New home: What are you doing?

The residents in the new house discuss what they are doing.

Seo a Mhàrtainn. Abair feasgar brèagha! Here you go, Martin! What a lovely afternoon?
Dè tha do mhàthair a’ dèanamh? What’s your mother doing?
Tha Mam a’ bruidhinn ri Granaidh air a’ fòn. Mum is talking to Granny on the phone.
Am bi thu a’ coimhead telebhisean a-nochd? Will you be watching tv tonight?
Cha bhi. No.
O? Oh?
Bidh mi a’ cluich geama air a’ choimpiutair feasgar Dihaoine. I play a game on the computer on Friday afternoon.
Dè bhios sibhse a’ dèanamh a-nochd? What will you be doing tonight?
Bidh mi a’ leughadh leabhar. Agus bidh mi a’ dèanamh liosta airson na bùtha. I’ll be reading a book. And making a list for the shop.
Dè bhios sibhse a’ dèanamh a-màireach? What will you be doing tomorrow?
Bidh mi a’ dol dhan bhùth a-màireach. I’ll be going to the shop tomorrow.
Bidh mi fhìn is Mam a’ coiseachd anns a’ phàirc. Mum and I will be walking in the park.
Math fhèin. Very good.
An toil leibh a bhith a’ coiseachd anns a’ phàirc? Do you like walking in the park?
Ò ’s toil leam a bhith a’ coiseachd anns a’ phàirc, cuide ri caraid. Feumaidh mi falbh. O I like walking in the park, with a friend. I have to leave.
Bidh sinn a’ dol dhan phàirc… We’ll be going to the park…
A Mhàrtainn! Martin!
Bidh sinn a’ dol dhan phàirc aig deich uairean a-màireach. We will be going to the park at 10am tomorrow.