See Lesson Content

Day-to-day

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Gnìomhairean neo-riaghailteach

Irregular verbs

Let’s look at the table of irregular verbs again.

Òrdugh Command An tràth caithte The past tense 
abair / can say thuirt said 
beir catch rug caught 
cluinn hear chuala heard 
dèan do rinn made 
faic see chunnaic saw 
faigh get fhuair got 
rach go chaidh went 
ruig arrive ràinig came 
thoir give thug gave 
thig come thàinig came 

Fhuair is simple enough, you just use fhuair with the structures we learnt to form the past tense. 

An d’ fhuair …?

Did … get?

Nach d’ fhuair … ?

Didn’t … get?

Fhuair …

… got

Cha d’ fhuair …

…didn’t get