See Lesson Content

Day-to-day

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Ceistean air rudan a thachair

Questions about past events

We will look at the questions to quiz people on their past events and the answers. 

An d’ fhuair Fionnlagh seann chàr anns an t-Sultain?

Did Finlay get an old car in September?

Nach d’ fhuair mise an cnatan anns an Dàmhair?

Didn’t I get the cold in October?

Fhuair mo mhac ad ghorm anns an t-Samhain anns an Eilean Sgitheanach.

My son got a blue hat in November in the Isle of Skye.

Cha d’ fhuair mo sheanair cairt Nollaig bho ur màthair anns an Dùbhlachd.

My grandfather did not receive a Christmas card from your mother in December.

Tha Ealasaid a’ smaoineachadh gun robh Dòmhnall a’ bruidhinn ri Ceitidh anns an Fhaoilleach.

Elizabeth thinks that Donald was talking to Katie in January.

Tha mise a’ smaoineachadh nach robh an obair nas miosa anns a’ Ghearran.

I think that the work wasn’t worse in February.

Bha do chèile a’ smaoineachadh nach robh bracaist aig do nighean an-diugh.

Your partner thought that your daughter didn’t have breakfast today.

Bha iad a’ smaoineachadh gun robh iad tinn an-dè.

They thought they were sick yesterday.