See Lesson Content

Day-to-day

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Na thuirt iad

What they said

We will look at the questions to quiz people on what was said. 

An tuirt Seumas rithe nach robh e a’ tighinn à Glaschu anns a’ Mhàrt?

Did James say to her that he wasn’t coming to Glasgow in March?

Nach tuirt thu rium gun robh Mairead tinn anns a’ Ghiblean?

Didn’t you say to me that Margaret was sick in April?

Thuirt Aonghas gun robh obair aige

Angus said he had a job

Cha tuirt ise sin rium!

She didn’t say that to me!

An tuirt Catrìona gun robh partaidh aca?

Did Catherine say that they had a party?

Nach tuirt Mòrag ri Ailean nach robh uisge-beatha gu leòr aca?

Didn’t Marion say to Alan that they did not have enough whisky?

Thuirt Tormod ri Eilidh gun robh i beag

Norman said to Helen that she was small

Cha tuirt Pàdraig rium nach robh Ealasaid a’ bruidhinn ri Dòmhnall

Peter didn’t say to me that Elizabeth wasn’t talking to Donald