See Lesson Content

Day-to-day

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Amannan ri teachd

Future times

John and Anne discussed a lot of things and he asked a lot of questions about her future plans.  We’ll go over periods of time again.

an-diugh

today

am-bliadhna

this year

a-nochd

tonight

a-màireach

tomorrow

an ath-oidhche

tomorrow night

an ath-sheachdain

next week

an ath-bhliadhna

next year

Cuin a bhios sibh a’ gabhail dinnear a-nochd?

When will you have dinner tonight?

Càit am bi sibh a’ gabhail lòn a-màireach?

Where will you have lunch tomorrow?

Ciamar a bhios sibh a’ siubhal gu Steòrnabhagh a-màireach?

How will you be travelling to Stornoway tomorrow?

Am bi sibh a’ gabhail uisge-beatha an ath-oidhche?

Will you have whisky tomorrow night?

Anne’s answers all began with some familiar responses.

Bidh mise a’ gabhail dinnear aig seachd uairean a-nochd

I will have dinner at seven o’clock tonight

Bidh Ealasaid a’ gabhail lòn anns an taigh-bìdh an-diugh

Elizabeth will have lunch in the restaurant today

Cha bhi Calum a’ cur aodach air an ath-bhliadhna

Malcolm will not put clothes on next year

Cha bhi Coinneach a’ siubhal gu Steòrnabhagh an ath-oidhche

Kenneth will not travel to Stornoway tomorrow night

Bidh ise a’ gabhail fìon a-nochd

She will take wine tonight