A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a’ phàirc: Aodach

Bilingual transcription - In the park: Clothes

Friends Emma, Michael and Seonaidh catch up in the park and discuss clothes.

Tha i fuar an-diugh. It’s cold today.
Tha! Seall, tha geansaidh orm, geansaidh blàth agus tha briogais is seacaid orm, agus ad. Nach eil seacaid ort? Yes! Look, I’m wearing a jumper, a warm jumper and I’m wearing trousers and a jacket and a hat. Are you not wearing a jacket?
Chan eil, ach tha an lèine-t seo orm, tha an lèine ghorm seo orm, agus tha geansaidh mòr uaine orm. Tha stocainnean blàth orm cuideachd. Seall! No, but I’m wearing this t-shirt, I have this blue shirt on and a big green jumper. I’m wearing warm socks as well. Look!
Is toil leam na brògan agad. I like your shoes.
Tha iad cofhurtail. Is toigh leam an ad dhearg agad. They’re comfortable. I like your red hat.
Tapadh leat. Tha an ad math. Tha i blàth. Thank you. The hat’s good. It’s warm.
Nach e Seonaidh a tha sin? Isn’t that Johnny?
Is e, ‘s e Seonaidh a th’ ann. Yes, it’s Johnny.
Tha bonaid air Seonaidh, bonaid dhonn agus stoc buidhe. Johnny’s wearing a bonnet, a brown bonnet and a yellow scarf.
Tha còta fada air cuideachd. Agus tha brògan donna air. Nach e a tha spaideil? He’s also wearing a long brown coat. And brown shoes. Isn’t he smart?
Tha e spaideil. He is smart.
Agus seall, an e Elsie a tha sin? And look, is that Elsie?
Sin Elsie. Tha còta gorm oirre agus stoc tartan. Tha ise cuideachd spaideil, nach eil. That’s Elsie. She’s wearing a blue coat and a tartan scarf. She is also smart, isn’t she?
Tha i spaideil. She is smart.
Tha mi a’ dol a-mach a-nochd. I’m going out tonight.
Dè bhios tu a’ cur ort? What will you wear?
Tha mi a’ dol gu òraid a-nochd. Bidh mi a’ cur orm sgiort agus seacaid… agus an ad as fheàrr leam. I’m going to a lecture tonight. I’ll be wearing a skirt and a jacket… and my favourite hat.