A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Prìsean

Prices

 Let’s have a look at this conversation. By the end of this short section, you will be able to have this conversation!

Dè na tha an sgiort phinc seo? How much is this pink skirt?
Tha i caogad not ach sgillinn. It is fifty pounds but a penny (£49.99).
Cho daor ris an aran mhilis. Cuir i air a’ chairt. Agus an còta dubh seo? Dè a’ phrìs a tha air? As expensive as shortbread. Put it on the card. And this black coat? What price is it?
Tha e snog. Tha e ochdad ‘s a còig notaichean. It is nice. It is eighty five pounds.
Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil e àlainn. Cuir e air a’ chairt. I think that it’s lovely. Put it on the card.
Tha e snog. An toil leat an dreasa ghlas seo? It is nice. Do you like this grey dress?
Is toil. Is fìor thoil leam i. Cuir i air a’ chairt. I do like it. I really like it. Put it on the card.
Tha i seasgad not. It is sixty pounds.
Dè tha sin uile a’ cosg? How much does this all cost?
Dà cheud ‘s a còig notaichean ach sgillinn. Two hundred and five pounds, but a penny (£204.99).
Bidh mi cho bochd ri radan eaglais! I’ll be as poor as a church rat!
Ach bidh thu blàth! But you will be warm!
Chan eil sgillinn ruadh agam ach tha thu ceart, bidh mi blàth. I don’t have a copper penny but you’re right, I will be warm.