A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Prìsean

Take two: Prices

Look at the conversation again.

Dè na tha an sgiort phinc seo? How much is this pink skirt?
Tha i caogad not ach sgillinn. It is fifty pounds but a penny (£49.99).
Cho daor ris an aran mhilis. Cuir i air a’ chairt. Agus an còta dubh seo? Dè a’ phrìs a tha air? As expensive as shortbread. Put it on the card. And this black coat? What price is it?
Tha e snog. Tha e ochdad ‘s a còig notaichean. It is nice. It is eighty five pounds.
Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil e àlainn. Cuir e air a’ chairt. I think that it’s lovely. Put it on the card.
Tha e snog. An toil leat an dreasa ghlas seo? It is nice. Do you like this grey dress?
Is toil. Is fìor thoil leam i. Cuir i air a’ chairt. I do like it. I really like it. Put it on the card.
Tha i seasgad not. It is sixty pounds.
Dè tha sin uile a’ cosg? How much does this all cost?
Dà cheud ‘s a còig notaichean ach sgillinn. Two hundred and five pounds, but a penny (£204.99)
Bidh mi cho bochd ri radan eaglais! I’ll be as poor as a church rat!
Ach bidh thu blàth! But you will be warm!
Chan eil sgillinn ruadh agam ach tha thu ceart, bidh mi blàth. I don’t have a copper penny but you’re right, I will be warm.