A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Ceistean eile mu aodach

Other questions about clothes

You can use other sentences like this too!

An robh lèine dhubh agam?

Did I have a black shirt?

Nach robh lèine-t gheal agad?

Didn’t you have a white t-shirt?

Bha briogais uaine aige

He had green trousers

Cha robh sgiort bhuidhe aice

She didn’t have a yellow skirt

An robh dreasa dhonn agaibh?

Did you have a brown dress?

Nach robh seacaid ghlas aig Màiri?

Didn’t Mary have a grey jacket?

Bha còta glas aig Calum

Malcolm had a grey coat

Cha robh ad liath aig Eilidh

Helen didn’t have a light blue/grey hat

An robh fèileadh pinc agad?

Did you have a pink kilt?

Nach robh lèine phurpaidh agaibh?

Didn’t you have a purple shirt?

Bha lèine-t orains aig do mhac

Your son had an orange t-shirt

Cha robh briogais dhubh aig do chèile

Your partner didn’t have black trousers

Dè bha air?

What was he wearing (on him)?

Dè bha oirre?

What was she wearing (on her)?

Dè bha oirbh?

What were you wearing (on you)?

Nach robh lèine gheal orm?

Did I not have a white shirt on?

Bha lèine-t dhearg ort

You had a red t-shirt on

Cha robh briogais ghorm air

He didn’t have blue trousers on

An robh sgiort uaine oirre?

Did she have a green skirt on?

An robh dreasa bhuidhe oirre?

Did she have a yellow dress on?

Nach robh seacaid dhonn air Màiri?

Didn’t Mary have a brown jacket on?

Bha còta pinc air Calum

Malcolm had a pink coat on

Cha robh ad phinc air Eilidh

Helen didn’t have a pink hat on

Nach robh fèileadh glas air do mhac?

Didn’t your son have a grey kilt on?

Cha robh lèine-t phurpaidh air do chèile

Your partner didn’t have a purple t-shirt on

Cuin a bha ad ghorm air Murchadh?

When did Murdo have a blue hat on?

Cuin a bha lèine gheal ort?

When did you have a white shirt on?

Cuin a bha geansaidh ort?

When did you have a jumper on?