A2
Dashboard
People & Relationships

Cruinneachadh an teaghlaich  The family gathering

Fìor mhath! 

In this section we’ll talk about what happens when the family comes together. It’s bound to be interesting.

By the end of this lesson, you should be confident about: 

A’ cleachdadh ainmearan gnìomhaireach le seilbheirean roimhearach – gam, gad, ga, ga/ga h-, gar/gar n-, gur/gur n-, gan/gam | Using verbal nouns with prepositional possessives – gam, gad, ga, ga/ga h-, gar/gar n-, gur/gur n-, gan/gam 

Get started