A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Bidh sinn ga faicinn aig àm na Nollaige 

Take two: We'll see her at Christmas

Let’s return to our conversation with Anna and Mairead one last time. 

A bheil an cianalas air do mhàthair? Is your mother homesick?
Gu dearbh fhèin! Tha an cianalas oirre agus tha i gar n-ionndrainn gu mòr. Ach tha an obair a’ còrdadh rithe thall an sin. She is indeed! She’s homesick and she misses us a lot. But she likes the work over there.
Bidh do sheanmhair ga h-ionndrainn, cuiridh mi geall. Your granny will be missing her, I’ll bet.
Tha. Ach thig sinn uile còmhla a dh’aithghearr agus bidh sinn ga faicinn aig àm na Nollaige. Bràithrean is peathraichean, m’ athair ‘s mo mhàthair, seanmhairean is seanairean. Agus oghaichean agus co-oghaichean. Abair hòro-gheallaidh a bhios againn! Yes, she does. But we’ll all get together soon and we’ll see her at Christmas time. Brothers and sisters, my mum and my dad, grannies and grampas – and grandchildren and cousins. What a fling we’ll have then!