A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bidh sinn ga faicinn aig àm na Nollaige 

We'll see her at Christmas

Let’s return to our conversation with Anna and Mairead. Has Mairead found out everything about Anna’s family yet? She can’t be far off! 

A bheil an cianalas air do mhàthair? Is your mother homesick?
Gu dearbh fhèin! Tha an cianalas oirre agus tha i gar n-ionndrainn gu mòr. Ach tha an obair a’ còrdadh rithe thall an sin. She is indeed! She’s homesick and she misses us a lot. But she likes the work over there.
Bidh do sheanmhair ga h-ionndrainn, cuiridh mi geall. Your granny will be missing her, I’ll bet.
Tha. Ach thig sinn uile còmhla a dh’aithghearr agus bidh sinn ga faicinn aig àm na Nollaige. Bràithrean is peathraichean, m’ athair ‘s mo mhàthair, seanmhairean is seanairean. Agus oghaichean agus co-oghaichean. Abair hòro-gheallaidh a bhios againn! Yes, she does. But we’ll all get together soon and we’ll see her at Christmas time. Brothers and sisters, my mum and my dad, grannies and grampas – and grandchildren and cousins. What a fling we’ll have then!