A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Aig an taigh: Daoine agus dàimhean

At home: people and relationships

Have a look at this video clip where Elsie, Màrtainn and Màiri are asking the question, dè cho tric …?

ELSIE: Seo a Mhàrtainn

(Here you are, Màrtainn)

MÀRTAINN: Tapadh leibh, Elsie

(Thanks Elsie)

ELSIE: A bheil caraidean ùra agad san sgoil, a Mhàrtainn?

(Do you have a new friends in school, Màrtainn?)

MÀRTAINN: Tha. Tha tòrr charaidean agam.

(Yes. I have lots of friends.)

ELSIE: Tha sin math. Dè cho tric ’s a bhios tu gam faicinn?

(That’s good. How often do you see them?)

MÀRTAINN: Mo charaidean? Bidh mi gam faicinn a h-uile latha anns an sgoil.

(My friends? I see them every day in school. )

MÀIRI: Seall a Mhàrtainn. Cairt bho Aonghas.

(Look Màrtainn. A card from Aonghas.)

MÀIRI: Tha mo bhràthair Aonghas ag obair ann an Ameireagaidh.

(My brother Aonghas works in America.)

ELSIE: Dè cho tric ’s a bhios tu a’ faicinn do bhràthair?

(How often do you see your brother?)

MÀIRI: Cha bhi mi ga fhaicinn tric. ’S dòcha uair sa bhliadhna. Tha bràthair eile agam ann an Ulapul.

(I don’t see him often. Maybe once a year. I have another brother in Ullapool.)

ELSIE: Dè cho tric ’s a bhios tu ga fhaicinn?

(How often do you see him?)

MÀIRI: Bidh mi ga fhaicinn cho tric ’s as urrainn dhomh. Tha e pòsta agus tha triùir chloinne aige.

(I see him as often as I can. He’s married and he has three children.)

MÀRTAINN: Tha mo cho-ogha, Murchadh, ochd bliadhna a dh’aois, agus tha mise ochd bliadhna a dh’aois. Dè an aois a tha sibhse, Elsie?  

(My cousin, Murdo, is eight years old, and I’m eight years old. How old are you, Elsie?)  

MÀIRI: A Mhàrtainn!  

(Martin!)  

ELSIE: Tha mise seasgad bliadhna a dh’aois.  

(I’m sixty years old.)  

MÀRTAINN: Wow!  

(Wow!)  

MÀIRI: Tha mi duilich! A bheil peathraichean no bràithrean agaibh, Elsie?  

(I’m sorry. Do you have brothers or sisters, Elsie?)  

ELSIE: Tha piuthar agam ann an Tobar Mhoire, agus tha bràthair agam ann an Vancouver.  

(I have a sister in Tobermory, and a brother in Vancouver.)  

MÀIRI: Dè cho tric ’s a bhios sibh gam faicinn?  

(How often do you see them?)  

ELSIE: Bidh mi a’ dol a Mhuile cho tric ’s as urrainn dhomh, tha mo phiuthar seachdad bliadhna a dh’aois.  

(I go to Mull as often as I can, my sister is seventy years old.)  

MÀIRI: Dè cho tric ’s a bhios sibh a’ faicinn ur bràthair?  

(How often do you see your brother?)  

ELSIE: Cha bhi mi ga fhaicinn tric. Dè cho tric ’s a bhios tu a’ faicinn do mhàthair, a Mhàiri?  

(I don’t see him often. How often do you see your mother, Mary?)  

MÀIRI: Tha mo mhàthair a’ fuireach ann an Leòdhas. Bidh mi ga faicinn a h-uile seachdain air a seo.  

(My mother lives in Lewis. I see her every week on this.)  

ELSIE: An tèid sibh a Leòdhas as t-fhoghar?  

(Will you go to Lewis in the Autumn?)  

MÀIRI: Cha tèid. Tha mo mhàthair a’ dol a dh’Aimeireagaidh as t-fhoghar.  

(I won’t go. My mother is going to America in the Autumn.)  

ELSIE: Nach buidhe dhi.  

(Isn’t she lucky / Yellow for her.)