A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Tha i gar n-ionndrainn gu mòr 

She misses us a lot

Let’s look at the conversation between Anna and Mairead. We have ga h-ionndrainn (missing her) and gar n-ionndrainn (missing us). 

Bidh do sheanmhair ga h-ionndrainn, cuiridh mi geall.

Your granny will be missing her, I’ll bet.

A bheil Fionnlagh

Is Finlay
gam missing me gad missing you ga missing him ga h- missing her gar n- missing us gur missing you gan missing them

ionndrainn?

A bheil Fionnlagh a’ tuigsinn …? 

Is Finlay understanding …? 

Chan eil Fionnlagh

Finlay is not
gam thuigsinn understanding me. gad thuigsinn understanding you. ga thuigsinn understanding him. ga tuigsinn understanding her. gar tuigsinn understanding us. gur tuigsinn understanding you. gan tuigsinn understanding them.

An robh Màiri a’ cluinntinn …? 

Was Màiri hearing …? 

Bha Màiri

Mairi was
gam chluinntinn hearing me gad chluinntinn hearing you ga chluinntinn hearing him ga cluinntinn hearing her gar cluinntinn hearing us gur cluinntinn hearing you gan cluinntinn hearing them