See Lesson Content

Out and About

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Air-loidhne: Air Splaoid

Bilingual transcription - Online: Out and About

SEUMAS

Halò, feasgar math à Baile na h-Eaglaise.

(Hello, good afternoon from Kirkwall.)

EMMA

Halò à München. Anndra, am faod mi ceist fhaighneachd?

(Hello from Munich.  Anndra, can I ask a question?)

ANNDRA

Faodaidh gu dearbha.

(You certainly can.)

EMMA

Am bi sinn a’ coinneachadh air-loidhne Dimàirt seo tighinn?

(Will we be meeting online this Tuesday coming?)

ANNDRA

Bithidh. Bidh sinn a’ coinneachadh Dimàirt mar as àbhaist.

(Yes.  We’ll be meeting on Tuesday as usual.)

EMMA

An gabh thu mo leisgeul, cha bhi mi ann. Feumaidh mi a dhol a dh’obair an oidhche sin.

(Will you excuse me, I won’t be here.  I need to go to work that night.)

ANNDRA

Am bi thu air ais?

(Will you be back?)

EMMA

O, bithidh. Tha obair ùr agam agus feumaidh mi a dhol a dh’obair aon Dimàirt gach mìos.

(Oh yes.  I have a new job and I need to work one Tuesday a month.)

CATRÌONA

A Sheumais, dè tha ceàrr air a’ choimpiutair agad?

(Seumas, what’s wrong with your computer?)

SEUMAS

Chan eil fios agam.

(I don’t know.)

ANNDRA

Am feum thu coimpiutair ùr a cheannach?

(Do you need to buy a new computer?)

SEUMAS

Chan fheum.

(No.)

ANNDRA

Am feum thu camara ùr a cheannach?

(Do you need to buy a new camera?)

SEUMAS

Chan fheum. Feumaidh mi…

(No.  I need to…)

SEUMAS

Feumaidh mi falbh. Gabh mo leisgeul Anndra.

(I need to go.  Excuse me Anndra.)

CATRÌONA

Tha èideadh spaideil aig a’ phoileas ann an Alba. Am feum thu an ad a chur ort a h-uile latha?

(Police in Scotland have a lovely uniform.  Do you need to wear a hat every day.)

ANNDRA

Chan fheum mi an ad a chur orm anns an oifis ach feumaidh mi a cur orm anns a’ chàr nuair a bhios mi ag obair.

(I don’t need to wear a hat when I’m in the office but I do need to when I’m in the car at work.)

EMMA

Am feum thusa èideadh sònraichte anns a’ chafaidh a Chatrìona?

(Do you need to put on a special uniform in the café, Catherine?)

CATRÌONA

Feumaidh mi a bhith glan agus sgiobalta ach chan fheum mi èideadh sònraichte.

(I need to be clean and tidy but I don’t need a special uniform.)

ANNDRA

Am feum nurs anns a’ Ghearmailt èideadh sònraichte?

(Does a nurse in Germany need a special uniform?)

EMMA

Feumaidh. Coltach ri nurs ann an Alba, feumaidh mi deise shònraichte.

(Yes.  Just like a nurse in Scotland, I need a special uniform.)

ANNDRA

Chan fheum mise deise air a’ chroit. Chan fheum mi a bhith sgiobalta agus chan fheum mi a bhith glan. Feumaidh mi a bhith blàth!

(I don’t need a uniform on the croft.  I don’t need to be tidy and I don’t need to be clean.  I need to be warm!)

CATRÌONA

Chan fheum Seumas deise anns an làraidh aige!

(Seumas doesn’t need a uniform in his lorry!)

SEUMAS

Feumaidh Seumas cuideachadh!

(James needs help!)

Tha mo bhean a-muigh agus chan eil a’ chlann ag èisteachd rium!

(My wife is out and the children won’t listen to me!)

ANNDRA

Feumaidh tusa poileas!

(You need the police!)